Jaarverslag 2016

Logo SBB groot2In 2013 werd het 1e lustrum van onze stichting uitbundig gevierd met een stoelendans om de kerk, en optredens van een keur van Bathmense artiesten in een feestelijk avondprogramma. In 2014 was het historische dorpsfeest ‘Bathmen spant de Kroon’. Dankzij de inspanningen van onze beiaardier konden we met een rijdend carillon een instrumentale bijdrage verzorgen bij de uitvoering van Tsjaikovski ’s Ouverture 1812.
Vervolgens was er in 2015 en 2016 de “normale” gang van zaken; maar ook in zo’n jaar zitten we niet stil:
– in het voorjaar hebben leerlingen van de basisscholen uit Bathmen het carillon en de kerk bezocht
– in juni werden op mooie zomeravonden concerten gegeven met plaatselijke gezelschappen
– tijdens de kunstmarkt werd het carillon bespeeld en konden bezoekers genieten van het carillon en … van de soep

Voor een uitgebreid verslag van afgelopen jaar kijkt u naar de Nieuwsbrief (Nieuwsbrief voorjaar 2017).
In verband met de ANBI status van de stichting wordt hieronder een overzicht gegeven van de financiën over afgelopen jaar.

  Balans 31-12-2016        
  Activa: liquide middelen € 7427,45   Passiva: kapitaal € 7427,45
  Staat van Baten & Lasten        
  Opbrengst acties
Bijdragen donateurs
Giften, Rondleidingen
Rente
€ 633,35
€ 360,00
€ 193,50
€ 55,88
  Kosten activiteiten
Resultaat 2016
€ 728,68
€ 514,05
  Totaal baten 1242,73   Totaal lasten € 1242,73