2018 Jaarverslag

Logo SBB groot2In  2018 werden een groot aantal activiteiten georganiseerd, mede vanwege de viering van het 2e lustrum van de Stichting.
– in het voorjaar hebben leerlingen van de basisscholen uit Bathmen het carillon en de kerk bezocht
– in mei en juni zijn er verschillende activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de Stichting.
Te noemen zijn:
~ een expositie van fotomateriaal (georganiseerd met de Oudheidkundige Kring en de Werkgroep Open Kerk),
~ een excursie naar het Groninger land,
~ en een groot juniconcert met diverse muziekgezelschappen.
– tijdens de kunstmarkt werd het carillon bespeeld en konden bezoekers genieten van het carillonspel en … van de soep
– de Stichting heeft een aantal malen geïnteresseerde bezoekers ontvangen, en hen door middel van toelichting en carillonspel uitleg gegeven.

In verband met de ANBI status van de stichting is een uitgebreid verslag opgenomen in het Jaarbericht 2018.
In de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de financiële situatie van de afgelopen twee jaar.

Balans per 31-12-2018
2018 2017 2018 2017
Activa: liquide middelen € 8386 € 8567 Passiva: kapitaal € 8386 € 8567
Staat van Baten & Lasten
Totaal lasten € 4376 € 2025 Totaal baten € 3730 € 2025