2017 Jaarverslag

Logo SBB groot2Ook in  2017 is er sprake geweest van een groot aantal activiteiten:
– in het voorjaar hebben leerlingen van de basisscholen uit Bathmen het carillon en de kerk bezocht
– in juni werden op mooie zomeravonden concerten gegeven met plaatselijke gezelschappen
– tijdens de kunstmarkt werd het carillon bespeeld en konden bezoekers genieten van het carillon en … van de soep
– de Stichting heeft een aantal malen geïnteresseerde bezoekers ontvangen, en hen door middel van toelichting en carillonspel uitleg gegeven
– einde 2017 is er overleg geweest met de Gemeente Deventer over ‘n herhaalde klacht m.b.t. tot geluid


In verband met de ANBI status van de stichting is een uitgebreid verslag opgenomen in het Jaarbericht 2017.
In de tabel hieronder is een samenvatting gegeven van de financiële situatie van de afgelopen twee jaar.
Een gedetailleerd overzicht is opgenomen in het Jaarbericht 2017 Bijlagen.

Balans per 31-12-2017
2017 2016 2017 2016
Activa: liquide middelen € 8567 € 7427 Passiva: kapitaal € 8567 € 7427
Staat van Baten & Lasten
Totaal lasten € 2025 € 1242 Totaal baten € 2025 € 1242